תעריף ארנונה למגורים

כל מחזיק בבניין מגורים יחויב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח בניין המגורים המוחזק על ידו תעריף. 

תעריף הארנונה המעודכן הינו לפי מה שמופיע בצו הארנונה המעודכן.

צווי הארנונה: