​על פי האמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ותקנותיו, מוטלת על בעל העסק חובה להנגיש את המקום בו מתנהל העסק ואת השירות הניתן בו, כך ש​הציבור לו ניתן השירות, יכלול גם אנשים עם מוגבלות, ולא תהיה אפליה במתן השרות.
​בעל העסק/ מפעיל העסק הוא האחר​אי להנגשת העסק!

המידע שלהלן מתייחס רק לסוגי העסקים הקיים בעיר, ונועד להקל על מגיש הבקשה לרישוי עסק. אין להתייחס למידע זה כמידע כולל ומפורט, ויש להתעדכן בדרישות הנגישות בהתאם לחוקים, תקנות ותקנים המתעדכנים מעת לעת. 
​מידע מפורט ומעודכן ניתן למצוא באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגב​לות - מרכז המידע לנגישות​נפתח בחלון חדש

למידע על תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)

דרישות נגישות לרישיון עסק

בעת הגשת בקשה לרישיון עסק יש לציין את הפרטים הבאים על גבי התשריט המצורף לבקשה:

 • המבקש: יש לציין בעלים/ שוכר (למחוק את המיותר)
 • יש לציין את תאריך היתר הבנייה של הבניין בו שוכן העסק.
 • יש לכלול את תוכנית המגרש ואת מיקום העסק בבניין.
 • אם העסק בשימוש חורג- יש לציין את תאריך קבלת ההיתר לשימוש חורג.
 • יש לציין האם העסק הוא חלק מרשת* או עסק בודד.
 • בתוכנית המגרש - יש לסמן את הפיתוח, את הכניסות לבניין ולעסק, כולל סימון כל הפרשי המפלסים, סימון חניות במגרש, מידות אורך ורוחב.
 • יש להוסיף טבלת חניות- מספר החניות הנדרש על פי היתר הבנייה, ומספר החניות על פי המצב בפועל, כולל ציון חניות נכים אם קיימות או נדרשות על פי ההיתר.
 • בתכנית פנים העסק- יש לסמן מידות אורך ורוחב ובחתכים גובה של כל הריהוט הקבוע. יש לסמן גם את הריהוט הנייד.
 • יש להפריד בין אזורים לשימוש הקהל/ לקוחות לבין אזורים לשימוש צוות העובדים. יש לציין מידות אורך ורוחב לשטים לשימוש הקהל. יש לכלול אזור חוץ לשימוש הקהל בעסק, לדוגמה: במסעדה- אזור ישיבה בחצר/ על מדרכה) .
 • בתכנית הפנים- יש לציין כל הפרש המפלסים.
 • יש לציין האם יש/ אין לעסק אתר אינטרנט.

​*רשת - עסק המת​​נהל תחת אותו שם לפחות בשני מקומות בארץ, כולל על ידי זכיינים.

בדיקות נגי​שות​​

​עסקים קטנים

עסקים קטנים- עסקים בשטח עד 100 מטר רבוע, בתנאי שאינם חלק מרשת, ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם, כולל שטחי ישיבה בחוץ, הוא עד סך של 50 מטר רבוע. 

 1. ​בדיקות נגישות יבוצעו על ידי מורשה ​נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) ומורשה נגישות שירות מטעם העירייה.
  פרטים על מורשי הנגישות ניתן למצוא באתר ​משרד המשפטים- מורשי נגישות​נפתח בחלון חדש.
 2. הכנת העסק לבדיקת נגישות תיעשה על ידי בעל העסק ועל חשבונו, בהתאם למפורט בחוברת הנגשת עסק קטן - שווה להיות נגישנפתח בחלון חדש.
 3. בדיקת העסק על ידי יועץ נגישות מטעם אגף רישוי וקידום עסקים תתבצע על פי המפורט בטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנותנפתח בחלון חדש

עסקים שאינם עס​קים קטנים

בדיקות נגישות לשאר העסקים שאינם עסקים קטנים כהגדרתם יבוצעו על ידי מורשי נגישות מתו"ס ושירות מטעם בעלי העסק על פי הצעדים הבאים:

 1. לצורך ביצוע בדיקת העסק,​ על בעל העסק לפנות ישירות למורשה נגישות מתו"ס ושירות על פי הרשימות המתפרסמות באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים​​​- מורשי נגישות​נפתח בחלון חדש.​
 2. לאחר ביצוע הבדיקה בעסק יעביר מורשה הנגישות את כל הטפסים הנדרשים לאגף לרישוי וקידום עסקים בעירייה. את הטפסים ניתן למצוא באתר משרד המשפטים- ​מרכז המידע לנגישות- ​כלים וטפסיםנפתח בחלון חדש.
 3. לאחר קבלת כל מסמכי הנגישות הנדרשים באגף רישוי וקידום עסקים בעירייה, תתבצע בדיקת נגישות על ידי מורשה נגישות מטעם האגף, ודיווח על מסקנות בדיקתו יועבר אל בעל העסק.
 4. על בעל העסק לבצע לאלתר את התאמות הנגישות הנדרשות על פי בדיקת הנגישות שבוצעה מטעמו ועל פי דרישות נוספות שעלו מהדיווח של מורשה הנגישות של האגף לרישוי וקידום עסקים בעירייה, ככל שהיו דרישות כאלה. 

לידיעת בעלי עסקים מכל הסוגים - ביצוע התאמות הנגישות עד למועדים המירב​​יים שנקבעו בחוק מהווה תנאי לקבלת רישיון עסק