עוד מלגה בשביל הסטודנטים/ות שלנו!

מנגישים את ההשכלה לכל תושבי היישוב. בנוסף למלגת המועצה המקומית ומפעל הפיס, אנו מאוד שמחים להכריז עוד מלגה נוספת מטעם המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המועצה המקומית ג'וליס ומרכז צעירים עבור מי שעומד בקריטריונים המפורטים בלינק בסוף הכתבה.


 

יש לקרוא בעיון את התנאים והדרישות לקבלת המלגה! קישור ההרשמה בסוף הכתבה.

ההרשמה למלגה תהיה פתוחה החל מיום רביעי 08/02/23 ועד יום רביעי 15/02/23

בסך הכל יחולקו עוד 10 מלגות בסכום 5,000 ש"ח כל אחת, ובסכום כולל של 50,000 שקלים. - נא לקרוא בעיון רב את הקריטריונים לפני ההגשה!

 דרישות סף ועקרונות נוספים למתן מלגות על ידי הרשויות המקומיות:

המלגה מיועדת למימון שכר הלימודים לשנת תשפ"ג, 2022-2023 בלבד.

מלגה לסטודנט תעמוד על 5,000 .

 

המלגה מיועדת לסטודנט אשר אחד מהוריו או הוא מוכר על ידי מחלקת הרווחה ברשות המקומית. לחילופין, הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי, בהתאם להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 2022. המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים לכל תואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה.

המלגה לא מתוקצבת/נתמכת על ידי משרד ממשלתי אחר. המלגה תינתן אך ורק לסטודנטים לתואר ראשון או תואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה.

המלגה תינתן אך ורק לסטודנטים אשר מקום מגוריהם על פי תעודת הזהות, הינו הרשות המקומית מגישת הבקשה.

המלגה תינתן אך ורק לסטודנטים שבקשתם נבחנה על ידי הרשות המקומית, ונמצא כי סך המלגות/מענקים/אחר אותם הסטודנטים מגישי הבקשה מקבלים, לא עולה על 100% מגובה שכר הלימודים לשנת הלימודים תשפ"ג.

הרשות המקומית רשאית להעניק לסטודנטים מלגה בשיעור גבוה ולממן את ההפרש ממקורות אחרים שאינם ממשלתיים. יחד עם זאת, בשום מקרה, הרשות המקומית אינה רשאית להעניק מלגה לסטודנט בשיעור נמוך יותר מגובה המלגה שנקבע על ידי המשרד. חלוקת מלגות לסטודנטים בשיעור נמוך יותר מהשיעור שנקבע על ידי המשרד, תביא לפסילת התמיכה באופן מלא.

הרשות המקומית רשאית, אך לא חייבת, לקבוע כי תנאי לקבלת המלגה הוא פעילות התנדבותית שתבוצע על ידי הסטודנט. סך השעות שסטודנט יידרש להתנדב כתנאי לקבלת המלגה זו, לא יעלה על 20 שעות שנתיות. ככל והסטודנט מקבל מלגה ממקור נוסף בעבור פעילות התנדבותית, תצטרף מחוייבותו זו ל20- שעות פעילות התנדבותית עבור מלגה נשוא קול קורא זה.

ככל וברשות המקומית ישנו מרכז/יחידת צעירים, מנהל מרכז/יחידת הצעירים ישתתף בוועדה של קרן המלגות לכל הפחות כמשקיף במידה ואינו חבר ועדה.

רשות מקומית אשר לא תעמוד בדרישות הסף, זכייתה תבוטל או התמיכה המאושרת תצומצם, בהתאם לנסיבות ולשיקול דעת ועדת התמיכות המשרדית.

 

קישור להרשמה למלגה לאחר קריאת התנאים:  הרשמה למלגה