לעיונכם חוקי העזר העירוניים של המעוצה המקומית ג'וליס והחוקיים הרלוונטים אליה: