חוק רישוי עסקים שחוקקה הכנסת בשנת תשכ"ח- 1968 ,הוא אחד החוקים החשובים להסדרת פעילות העסקים. בחוק נקבעו 7 מטרות חשובות שתהליך הרישוי באמצעות גורמי הרישוי השונים מיועד להבטיח את השגתן:

"איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים" – על קיום מטרה זו אחראי המשרד להגנת הסביבה,  

"מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות"- על השגת מטרה זו אחראית משטרת ישראל.

 

"בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו" – המשמעות,  בטיחות עובדים במקומות עבודה – על השגת מטרה זאת אחראי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – מינהל  הבטיחות והבריאות התעסוקתית .

 

"מניעת סכנות ומחלות של בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או תרופות" – על השגת מטרה  זו אחראי משרד החקלאות לרבות באמצעות ווטרינר המועצה.

"בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים" – על השגת מטרה זו מופקד משרד בריאות וכן מחלקת רישוי עסקים באמצעות תברואן המועצה – ביצוע בקורות תברואיות בעסק.

"קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה" – על השגת מטרה זאת אחראית  מחלקת הנדסה ווועדת  תכנון ובנייה.

"קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות" – על השגת מטרה זו  אחראית נציבות כבאות והצלה ארצית.

 

חשוב להדגיש כי לצורך הסדרת רישיון העסק ,יהיה צורך לקבל את אישור גורמי הרישוי השונים שהנפקת הרישיון מותנה באישורם.

 

 

מהו צו רישוי עסקים ?

חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי ) תשע"ג 2013  קובע אילו עסקים הינם טעוני רישוי לצורך הפעלתם. מטרת הצו לסווג מה הם העסקים שיש לפקח על הפעלתם באמצעות דרישה לרישיון עסק  לצורך הפעלתם על מנת להבטיח את קיום מטרותיו של חוק רישוי עסקים.

הצו מתעדכן מעת לעת  על ידי שר הפנים. כאשר עדכון אחרון לצו (למועד הכנת מדריך זה ), בוצע באוגוסט 2020.  

נכון להיום צו רישוי עסקים מונה עשר קבוצות:

 

קבוצה 1-  בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 4 - מזון

קבוצה 5 - מים ופסולת

קבוצה 6 - מסחר ושונות

קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 8 - רכב ותחבורה

קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה

קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימייה ומחצבים

 

לכל סוג עסק בקבוצות הרישוי, נקבע מספר פריט.

 

קישורים לחוק, תקנות וצו רישוי עסקים:-

חוק רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

תקנות רישוי עסקים-https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#Seif54

צו רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm