תחומי אחריות קב"ט מוסודת חינוך: 

בהחלטת הממשלה 912 בתאריך 25 במרס 1974 נקבע:

בכל רשות מקומית יתמנה קצין ביטחון של מוסדות החינוך בתיאום עם משרד החינוך התרבות והספורט. הרשות המקומית אחראית לטיפול בביטחון של כל מוסדות החינוך שבתחומה (לרבות אלה שאינם בבעלותה), והיא תפעל בנושא זה באמצעות ועדת ביטחון שהוקמה בהתאם לתקנות שעת חירום ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

מוסד חינוכי לנושא זה הוא גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על יסודי, מוסדות החינוך המשלים, מפעלי קיט, מרכזים קהילתיים (מתנ"סים) ופנימיות ומוסדות חינוך אחרים, בין אם הם באחריות משרד החינוך ובין אם הם באחריותם של משרדים אחרים (משרד הרווחה, משרד התעסוקה ועוד).

להלן תחומי האחריות:

  1. אחראי לארגון הביטחון והבטיחות השוטפים ולקיום סדרי אבטחה ובטיחות נאותים במוסדות החינוך, בפעילות החוץ-בית-ספרית, בקייטנות, במחנות ובאירועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.
  2.  אחראי להקצאת מרכיבי ביטחון במוסד החינוכי.
  3. אחראי להפעלת מערך הדרכה והשתלמויות לעובדי ההוראה (מנהלים, גננות ומורים) בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום.
  4. אחראי לקיום תרגילים במהלך השנה על פי ההוראות בחוזר המנכ"ל ועל פי הנחיות נוספות המוכתבות על ידי הקב"ט המחוזי.
  5. אחראי לביצוע ביקורים וביקורות במוסדות החינוך בתחומים שהוא אחראי עליהם.
  6. אחראי לארגן ולתרגל את המוסדות החינוכיים ביישוב למצבי החירום השונים ולהתמודדות בעת אסון פתע רב נפגעים.
  7.  אחראי להכשרה של צוותי החירום הבית ספריים.
  8. מארגן השתתפות מורים, גננות ותלמידים בהשתלמויות של פיקוד העורף המתבצעות על ידי מאלש"חים (מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום).