​דרישות ותנאים לקבלת רישיון עסק​

  • מידע מוקדםמידע ראשוני, בטרם פתיחת העסקבנוגע לצורך ברישיון עסק, בתכנית עסק ומידע ספציפי נוסף לכתובת ולסוג העסק.
  • מידע מקדמימידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישות העירייה ו​נותני האישור השונים מהעסק המבקש.​​​​

אישור גורמי הרישוי​ - ​​​​המפרט האחיד​​

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקיםמפורסם מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעלי עסקים לצורך קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 20/10/2015.
קישור לרפורמה ברישוי עסקים באתר ​האינטרנט של משרד הפנים​נפתח בחלון חדש
בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

הנח​יות 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות), וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה המועצה המקומית ג'וליס. ​המפרט האחיד של ג'וליס מורכב משני חלקיםדרישות כלליות מעסקים ודרישות פרטניות מעסקים.