מהי ארנונה?

הארנונה העירונית הינה על פי מהותה "מס" המשולם לרשות המקומית לצורך מימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים והנחוצים לקיום אורח חיים תקין, אותם מספקת הרשות המקומית לתושביה.

 שירותים אלה כוללים, בין היתר: שירותים שוטפים בתחום התברואה והניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישי​ם ומדרכות, תחזוקת והקמת גינון ציבורי, תחזוקת מבני ​ציבור, ​מוסדות תרבות וחינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים ​​לרווחת תושבי הרשות.​​

הארנונה היא מס חובה עירוני עבור מכלול שירותים רחב ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי מסויים. לפיכך, אין להתנות את החובה לשלם ארנונה בקבלת שירות מסויים. ​

​​​למה משלמים ארנונה?

תקציב הרשות המקומית בנוי בעיקר משני סוגים שונים של תקציב: האחד הוא תב"רים (תקציב בלתי רגיל) המיועד להקמת תשתיות, כבישים, מבנים ופרוייקטים נוספים עבור התושבים ומקורו בתקציבים שמעבירה המדינה לרשות והוא אינו מיועד למימון שירותים שוטפים לתושבים. והשני הוא תקציב רגיל, התקציב השוטף של הרשות שמקורו בהכנסות העצמיות של הרשות ובעיקר בארנונה המשולמת לה. תקציב זה מיועד למימון השירותים השוטפים של הרשות לתושבים, כמו נקיון, פינוי אשפה, פינוי גזם וגרוטאות, תשלום חשמל לתאורת רחובות, תחזוקת תשתיות היישוב, תחזוקה וניקיון של מבני חינוך וציבור, הקמה ותחזוקה של גינון ציבורי, נקיון כבישים ומדרכות, תשלום משכורות לעובדים ועוד שירותים שוטפים נוספים לתושבים. ולכן, ככל וחלק מהארנונה אינה משולמת לרשות, הדבר פוגע ביכולת של הרשות לספק את השירותים הבסיסיים לתושבים וכפועל יוצא פגיעה ברמת ובאיכות החיים של התושבים.

עקב חשיבותה הרבה של הארנונה בתפקוד הרשות המקומית, הוגדרה הארנונה הכללית כמס המוטל על ידי הרשות על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק בנכס".   מחזיק - הינו אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל ​הנכס או שוכר הנכס או מחזיק בו בכל אופן אחר.
אדם, הגר בבית מלון או בפנסיון, אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה. בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס ולכן הוא שיחוייב בתשלום הארנונה.

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מדי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות במדינה את שיעור העלאת הארנונה בצירוף תעריפי ארנונה מינימליים ותעריפי ארנונה מקסימליים. מועצת הרשות, בהסתמך על הנחיות משרד הפנים ובהתאם למדיניות שקבעה לעצמה, מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית בצו ארנונה לאותה שנה וקובעת את תעריפיה לפי סוג הבניין והשימוש בו. חיוב הארנונה הוא שנתי (מחודש ינואר של אותה שנה ועד חודש דצמבר באותה שנה) והוא נקבע לפי סוג הבניין, השימוש בו והשטח שלו.
תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים והעסקים ובמועדים הקבועים לכך, מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית הרשות המקומית תוך הבטחת איכות חיים ורמת חיים ראויה לתושבים. כמו כן, ​​​​​תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים והעסקים מבטיח שוויון וצדק חלוקתי בין כל התושבים וימנע מצב שרק חלק מהתושבים נושא בנטל הארנונה ומממן את תמורת השירותים גם לאלה שאינם משלמים ארנונה.