מוסדות החינוך המיוחד נותנים מענה לאוכלוסיית התלמידים, בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3 ועד 21 בכמה בתי ספר מחוץ לג'וליס.
מכלול הקטגוריות של אוכלוסיות החינוך המיוחד: לקויות מורכבות, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות למידה, לקויות תקשורת (אוטיזם),
הפרעות התנהגות קשב וריכוז A.D.H.D, הגבלות ​פיזיות, לקות שמיעה וראייה.

 

מידע על כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים

  • כיתות לבעלי לקויות למידה - הלמידה לתלמידים מכיתה א' עד כיתה יב'
  • כיתות לבעלי לקות תקשורת - הלמידה לתלמידים מכיתה א' עד גיל 21
  • כיתות לתלמידים הזקוקים למסגרת הנותנת מענה בתחום עיצוב ההתנהגות - הלמידה ל​תלמידים מכיתה א' עד כיתה ט'
  • כיתות C.P לתלמידים הלוקים בשיתוק מוחין ובנכויות פיזיות - הלמידה לתלמידים מכיתה א' עד​ כיתה ט'​

 

שירותי החינוך המיוחד והשילוב במערכת החינוך ניתנים לתלמיד על פי צרכיו, גילו הכרונולוגי ומאפייני התפקוד שלו בכל מסגרת שבה הוא לומד, בהתאם למאפיינים של כל סוג מסגרת.

במערך החינוך המיוחד בג'וליס קיימים שלשה סוגי מסגרות, הנקבעות ע"פ החלטת ועדת אפיון וזכאות בשיתוף ההורים :

1. שילוב התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בכתות רגילות בבתי הספר בכפר .

2.  שילוב התלמיד בכתה מיוחדת לחינוך המיוחד הנמצאות בגנים ובשלשת בתי הספר הרגילים בכפר.

3. הפניית התלמיד למסגרות מתמחות בליקוי ממנו הוא סובל ואשר נמצאות מחוץ לכפר, תוך הענקת הסעה וליווי למי שזקוק לכך.

חוק החינוך המיוחד – תיקון 11

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצרכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים

השינוי העיקרי הוא בהרכב הוועדות ובאופן קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובאפשרות הניתנת להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם. סל השירותים לתלמיד שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים נקבע על פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות

תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל, המגלה קשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים – תיבנה עבורו תוכנית תמיכה עם הצוות החינוכי של בית הספר במסגרת הכלה והשתלבות בכיתה לחינוך רגיל.

אם לא חלה ההתקדמות המצופה או שיש צורך בתמיכות נוספות, יופנה לדיון בפני הצוות הרב-מקצועי לבחינת אפשרות למתן תמיכה מסל השילוב המוסדי בשנת הלימודים העוקבת. אם נמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים, יקבל תמיכה מסל זה.

אם הוא מגלה קשיים משמעותיים למרות התמיכות הניתנות לו מסל השילוב המוסדי בכיתה לחינוך רגיל, או שלמד מלכתחילה במסגרת חינוך מיוחד, יופנה עניינו בהסכמת הוריו לדיון בוועדת זכאות ואפיון, שתקבע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת סל המשאבים שיוקצה לו.

הצוות הרב מקצועי: הצוות, המחליף את ועדת השילוב, דן בזכאותם של תלמידים לשירותי חינוך מיוחדים מהסל המוסדי  וכן בהרכב סל השירותים לתלמידים שזכאותם נקבעה במעמד ועדת זכאות ואפיון וילמדו בכיתה או בגן לחינוך רגיל. בדף מפורטים סמכויות הצוות והרכבו, תהליך הפנייה, המסמכים הדרושים, מהלך הדיון, החלטת הוועדה ואפשרות ההשגה (הערעור).

ועדת זכאות ואפיון: הוועדה, המחליפה את ועדת ההשמה, קובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך. בדף מפורטים סמכויות הוועדה, הרכבה, לוח הזמנים, הגורמים המפנים והליך ההפניה, המסמכים הדרושים, מהלך הדיון, החלטת הוועדה ואפשרות ההשגה (הערעור).

ועדת השגה: הוועדה, המחליפה את ועדת הערר, דנה בהשגה של ההורים על ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון. בדף מפורטים המקרים שבהם היא מתקיימת, סמכויותיה, הרכבה, לוח הזמנים, הגורמים המפנים והליך ההפניה, המסמכים הדרושים, הזמנת ההורים והתלמיד, מהלך הדיון והחלטת הוועדה.

בחירת ההורים בסוג המסגרת: תהליך קבלת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, סוגי המסגרות האפשריות לבחירת ההורים לאחר הוועדה, תהליך הבחירה, השיקולים שיש לקחת בחשבון והסבר על סל השירותים המוצע לאחר הוועדה.