בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו–1975, מוטלת חובה על כל רשות מקומית למנות יועץ משפטי.

דבר הייעוץ המשפטי של הרשות המקומית מהווה הבסיס לפעולת הרשות המקומית על פי דין והוא מנחה את פעולות המועצה בהתאם להוראות החוק ומדריכה את הארגונים השונים השייכים לרשות כיצד למלא את חובותיהם על פי החוק, תוך ביצוע נכון של סמכויותיהם לתועלת הציבור אותו הם משרתים.

תפקידו של היועץ המשפטי הינו מהתפקידים המרכזיים ברשות המקומית ובהתאם לכך, היועץ המשפטי הינו אחד משומרי הסף ברשות המקומית ועליו לפעול בכדי להבטיח שהרשות המקומית, נבחריה ועובדיה, ימלאו את תפקידם על פי הוראות החוק וכללי המנהל התקין.

היועץ המשפטי נותן ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית, לראש הרשות, לסגן שהואצלו לו סמכויות ביצוע, לעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיהם ברשות, וכן לחברי המועצה בסייגים שונים.

יצוין כי כל פעילויות היועץ המשפטי מתבצעות תוך יישום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות מנכ"ל משרד הפנים וגורמי רגולציה נוספים ולהלן פירוט תחומי הפעילות המרכזיים:

  • ​מתן ייעוץ משפטי למחלקות המועצה, למועצת הרשות, לוועדותיה, לעובדיה ולנבחרי הציבור במועצה, במסגרת מילוי תפקידיהם השונים במועצה.
  • ייצוג המועצה בבתי המשפט ובערכאות השונות.
  • שמירה על הסדר הציבורי באמצעות אכיפת מכלול החקיקה הכללית וחוקי העזר העירוניים.
  • ייעוץ והכנת מסמכים בתחום החוזים והמכרזים, מקרקעין, הפקעות, נזיקין, חקיקת עזר, בחירות, משפט מינהלי וחוקתי, ארנונה, מיסוי, היטלים ואגרות, רישוי עסקים, דיני עבודה, רווחה, חינוך ועוד.
  • הנחייה והדרכת גורמי המועצה השונים בנוגע לשינויים במצב המשפטי לאור תיקוני חקיקה או פסיקה.
  • התנהלות מול גופי ממשלה וארגונים ציבוריים ופרטיים חיצוניים למועצה.

 

יצירת קשר:

יועמ"ש המועצה: עו"ד אמיר כבישי

טלפון: 04-9566111

פקס: 04-9561199