זכות להגשת השגה וערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו 1976)

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית, רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה במועצה המקומית ג'וליס, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

פניות ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

 

הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
עורך דין המגיש ערר יצרף ייפוי כוח מטעם מרשו.
הפנייה תיעשה באמצעות שליחת הערר בארבעה עותקים,  בצירוף תשובת מנהל הארנונה בדואר רשום או במסירה ידנית במשרדי ועדת ערר לידי מזכיר המועצה מר זיאד הנו.  

חומר שלא יוגש לוועדת ערר כנדרש, לא יטופל עד הגשת כל המסמכים הדרושים.

 

נוהל הגשת ערר לדוגמא

  • שם העורר, משלח ידו, מספר טלפון והמען להמצאת מסמכים.
  • פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
  • צירוף התשובה והתאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
  • הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו.
  • האם העורר מבקש להתייצב בפני הוועדה כדי להשמיע את טענותיו.

כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
עותק של כתב הערר יימסר מאת הוועדה למשיב או יישלח אליו בדואר רשום.