הנחות בארנונה למגורים

הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס. מבקשי ההנחה חייבים להיות רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ג'וליס.

לפניכם פירוט ההנחות מארנונה והינכם מתבקשים לבדוק זכאותכם להנחה כלשהי, ואם כן לדווח על כך למחלקת הגביה על מנת לממש את ההנחה.

דגשים למתן ההנחה                                                                                                   במידה והינכם זכאים ליותר מהנחה אחת, הזכאות הינה להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.

 • הזכאות להנחה הינה למחזיק אחד בנכס ולא תינתן הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
 • למחזיקים ב- 2 נכסים - הזכאות להנחה הינה לנכס אחד בלבד, הנכס שמשמש למגורים.
 • באם הינכם זכאים להנחה כלשהי, ותשלמו את חשבון הארנונה מראש, או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בבנק, תיהנו גם מהנחה נוספת של 1% הנחה למשלמים מראש.
 • לזכאים להנחה בארנונה - אם חל שינוי במצב המשפחתי או הכלכלי שלכם, הינכם נדרשים להודיע על כך למחלקת הגביה במועצה. לתשומת לבכם, במקרה של אי דיווח למועצה על האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את ההנחה רטרואקטיבית מיום שינוי הנסיבות ולגבות את ההפרש הכספי בהתאם.
 • המועצה רשאית על-פי דין לדרוש קבלת מסמכים נוספים לבחינת הזכאות להנחה בארנונה.

טפסים ומסמכים נדרשים לצורך קבלת ההנחה

 • לצורך הוכחת הזכאות להנחה יש לצרף את המסמכים הנדרשים בכל הנחה. בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון ותוחזר למבקש.

 • יש לשים לב שחלק מהימדע המתפרסם כאן בעניין ההנחות, כפוף לשינויים כדוגמת, השכר הממוצע במשק, טבלת מבחן הכנסה, גיל פרישה וכדומה.

 • "אזרח ותיק" - ככל ועלה מבדיקתך כי הינך זכאי להנחת אזרח ותיק, יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים. הגיל הקובע להנחה בארנונה ל"אזרח ותיק" הינו: גבר - 67 שנים, אישה - 62 שנים.​​
 • "נזקק" - לצורך קבלת הנחת נזקק (הסבר ניתן למצוא בפירוט ההנחות למטה) יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים.

פירוט ההנחות בארנונה

        "אזרח ותיק"

שם ההנחה זכאות שיעור ההנחה מסמכים נדרשים
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי ובנוסף מקבל קצבת הבטחת הכנסה

מחזיק שהגיע לגיל הקובע בהתאם לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 (גבר: 67 שנים, אישה: 62 שנים) וזכאי להנחת אזרח ותיק לפי דין, ושמקבל בנוסף גמלת הבטחת הכנסה לפי דין.

100% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

 

 1. תעודת זהות
 2. אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה/ גמלה

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

מחזיק שהגיע לגיל פרישה בהתאם לטבלאות חוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004 כמפורט באתר, המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה עם תוספת לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 והעומד במבחן הכנסה לפי דין.

100% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

 1. תעודת זהות
 2. אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה/ גמלה
 3. תצהיר הכנסות 

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

 

הנחה על פי מבחן הכנסה לאזרח ותיק
 1. תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004. 
 2.  שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק. 
 3. אם גר יותר מאזרח ותיק אחד באותו נכס - שסך הכנסותיהם של כל המתגוררים בדירה יחדיו אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

 

30% לגבי 100 מ"ר  ראשונים משטח הדירה.

 

 1. תעודת זהות
 2. תצהיר
 3. תצהיר הכנסות 

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837213

אזרח ותיק המקבל קצבה מביטוח לאומי
 1. תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004.
 2. שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא עולה על השכר הממוצע במשק.
 3. המקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

 

25% לגבי 100 מ"ר  ראשונים משטח הדירה.

 

 1. תעודת זהות
 2. תצהיר ואישור מהמוסד ביטוח לאומי על קבלת אחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

"נכות"

שם ההנחה זכאות שיעור ההנחה מסמכים נדרשים
הורה לילד נכה

מחזיק אשר לו בן/ בת נכה המשתלמת לו/ה גמלת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010.
לגבי בן/ בת מעל גיל 18 – הזכאות להנחה הינה בכפוף לכך שמשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.

 


 

הנחה בשיעור 33% לגבי 100מ"ר ראשונים משטח הדירה.

אישור המוסד לביטוח לאומי

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, אלמנות צה"ל, יתומים

בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953 .

 • עד 4 נפשות - 66% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה. 
 • מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

אישור משרד הביטחון או משרד האוצר

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

נכי צה"ל

בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953 .

 • עד 4 נפשות- 66% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה . 
 • מעל 4 נפשות- 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

אישור משרד הביטחון או משרד האוצר

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

נכי נפש

נכס המשמש למגורי נכי נפש בהתאם לתכנית שיקום, כהגדרת בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000.

שיעור ההנחה לה זכאי הנכה אילו החזיק, בגין השטח היחסי בו מחזיק הדירה וכן בגין השטח היחסי בדירה בו שוהה אדם המטפל בנכה.

אישור משרד הבריאות

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה

נכה המתקיים מקצבת ביטוח לאומי או נכה שטרם קבלת קצבת הזקנה אשר נקבעה לו לצמיתות דרגה אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה.

80% עד 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

אישור המוסד לביטוח לאומי

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה

נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה

40% מכל שטח הדירה ובלבד שאין בבעלותו דירה נוספת (החל מ- 1.1.20).

אישור המוסד לביטוח לאומי או משרד האוצר

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

עיוורים

בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד.

90% מכל שטח הדירה.

תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

מקבל גמלת סיעוד

מקבלי גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי.

70% מכל שטח הדירה

אישור המוסד לביטוח לאומי

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

"מצב כלכלי"

שם ההנחה זכאות שיעור ההנחה מסמכים נדרשים
מקבל הבטחת הכנסה מי שהחל לקבל הבטחת הכנסה לפני 01/01/2003 ולא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה. 

מחזיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

70% מכל שטח הדירה
 

אישור המוסד לביטוח לאומי

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

 

 

מקבלי תשלום לפי חוק המזונות הבטחת תשלום מקבלי תשלום לפי חוק מזונות הבטחת תשלום. 

מי שהחל לקבל גמלה לפי חוק מזונות הבטחת תשלום לפני 01/01/2003 ולא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה.

70% מכל שטח הדירה

אישור המוסד לביטוח לאומי

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

מחזיק שהוא "נזקק" (ועדת הנחות) מחזיק רשאי להגיש בקשה לקבלת "הנחת נזקק" לפי טופס 2 בשל אחת מהסיבות הבאות:
 • נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
 • קרה לו אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.

ניתן להגיש בקשה להנחת נזקק עד סוף חודש נובמבר בכל שנה.

כפוף לאישור ועדת הנחות

 • תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר, דצמבר), של כל המתגוררים בנכס.
 • אישור עבור ילדים שאינם עובדים – תעודת חוגר מהצבא, אישור סטודנט/ית מאוניברסיטה/ מכללה על לימודים, אישור ממס הכנסה שאינם עובדים.
 • אישורים רפואיים עדכניים לשנת המס הנוכחית.
 • הוצאות רפואיות חודשיות, כולל נסיעות לבית חולים.
 • דפי חשבוןן עובר ושב מהבנק של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • כל מסמך רלוונטי אחר.

יש להקפיד על מילוי פרטי הילדים בטופס הבקשה- מספר ילדים, תעודת זהות, גיל ותעסוקה.

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

הנחה לפי הכנסה ומספר נפשות לבעלי הכנסה נמוכה

מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת בהתאם לטבלת זכאות לפי סכום הכנסה ועל-פי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס.
 

 

תלושי משכורת של שלושת החודשים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של כל המתגוררים בנכס או תלושי משכורת של כל השנה הקודמת. 

דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת החודשים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר, דצמבר).

עצמאי – יש לצרף שומת הכנסה שנתית של השנה הקודמת. 

מי שאינו עובד – אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

"הנחות לנכס"

שם ההנחה זכאות שיעור ההנחה מסמכים נדרשים
הנחה לנכס/ פטור מתשלום

למבנה מגורים שאינו בשימוש/ לא ראוי למגורים/ נכס ריק/ נכס בשיפוצים/ נכס חדש

 

ניתן למלא פרטים בטופס הבא. את הטופס ניתן לשלוח בפקס או בדואר למחלקת הגביה במועצה. 
 טופס הצהרה/בקשה למתן הנחה בגין נכס ריק (קישור)

נא לצרף לבקשה צילומים המעידים על מצב הנכס וכן קבלות כגון תדפיסי חשמל, גז ובמקרה של שיפוץ קבלות בדבר עלות שיפוצים/חומרים. ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

"הנחות נוספות"

שם ההנחה זכאות שיעור ההנחה מסמכים נדרשים
משרת בשירות אזרחי-ביטחוני

משרת פעיל בשרות אזרחי-ביטחוני

100% מכל שטח הדירה

 

אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

משרת בשירות אזרחי-חברתי

משרת פעיל בשירות אזרחי-חברתי

 

75% למשרת 30 שעות שבועיות במשך שנתיים

או 

50% למשרת 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים

 

אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי .

 ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

חייל בשירות חובה ועד 4 חודשים מיום השחרור

חייל בשרות חובה לפי חוק שרות בטחון תש"ט-1949 ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו.

100% (פטור מלא) לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

 

אישור מצה"ל

 

 ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

 

משרת בשירות האזרחי

מחזיק בדירה המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 ובתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007 וכל עוד הוא משרת. תוקף הנחה 01/01/2010.

100% פטור מלא לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה, למשרת במסלול מלא 

או

50% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה, למשרת במסלול מפוצל.

 

 1. אישור משרד הביטחון
 2. אישור המפקח על השירות האזרחי 
 3. אישור המפעיל בו מתבצע השירות

 

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221


 
מתנדבת בשירות לאומי

משרתת פעילה כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ההנחה מארנונה) תשנ"ג-1993

100% (פטור מלא) לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה.

אישור מהעמותה בה מתבצע השירות הלאומי

 

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

פדוי שבי

הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי התשס"ה-2005

20% לגבי 80 מ"ר ראשונים משטח הנכס.

אישור משרד הביטחון

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

 

 

משפחה שבראשה הורה עצמאי

הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב – 1992 או הורה  עצמאי יחיד לילד המתגורר איתו, המשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 21 שנה.


 

 

 • 20% מכל שטח הדירה 
 • במקרה של משמורת משותפת- 10% מכלל הדירה

 

 • מסמכים המוכיחים מעמד אישי (רווק, אלמן, גרוש) - תעודת זהות וספח
 • רווק/ה- תצהיר חתום בפני עורך דין על כך שאינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו ועל כך שהילד בחזקתו
 • גרוש/ה- תעודת גירושין והסכם מזונות (ככל שרלוונטי) 

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221

חייל מילואים פעיל

הזכאים להנחה: מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, כהגדרתו בחוק שירות המילואים - התשס"ח – 2008

5% מכל שטח הדירה.

תעודת משרת מילואים פעיל מצה"ל או אישור תקף מצה"ל על משרת מילואים פעיל.

ניתן להגיש בדוא"ל: [email protected] או בפקס: 04-8837221