​​​​אחריות היחידה לפיתוח ובינוי מוסדות חינוך וסביבה לימודית, במינהל החינוך:

  • הנגשת מוסדות חינוך והנגשה פרטנית על פי הצורך
  • שדרוג ושיפוץ סביבה לימודית (מבואות בתי ספר, חדרי מורים, חדרי מדעים, ספריות), שיפור חזות וחצרות לימודיות
  • הקמת סביבה לימודית התואמת לייחודיות בית ספרית והקמת סביבה לימודית חדשנית 
כמו כן, היחידה אחראית על בינוי מוסדות חינוך (גני ילדים ובתי ספר), בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה
סוגי הבקשות שניתן להגיש עבור תלמיד או הורה עם מוגבלות פיזית הלומד במוסד חינוך:

 

  • הנגשה אקוסטית 
  • הנגשה פיזית כללית בהתאם לחוק 
  • הנגשה פרטנית לילד או להורה עם מוגבלות פיזית 
  • הנגשה חושית לילד עם מוגבלות ראייה 
  • הנגשה טכנולוגית/ ריהוט לילדים עם המוגבלות 
  • הנגשה לפעילות חוץ בית ספרית ​

תלמיד הזקוק להנגשה פיזית במוסד החינוכי (לדוגמה, צורך בהתקנת מעלית), יש לידע את היחידה לפיתוח ובינוי מוסדות חינוך ולדאוג לביצוע רישום למוסד החינוך
בפרק זמן של שנתיים מראש, וזאת בשל הזמן הדרוש לביצוע העבודות בבית הספר לשם הנגשתו.

 

לדוח נגישות והצהרת ראש הרשות גוליס: