בדף זה תוכלו לקרוא על התהליך לקבלת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, סוגי המסגרות האפשריות לבחירתכם בהתאם להחלטה של ועדת זכאות ואפיון, תהליך הבחירה, שיקולים שיש לקחת בחשבון והסבר על סל השירותים המוצע בהתאם להחלטות הוועדה.

תהליך קבלת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים תלמידים עם מוגבלות המופנים לחינוך הרגיל סוגי המסגרות האפשריות לבחירת ההורים שיקולים שעל ההורים לקחת בחשבון סל שירותים אישי אפשרויות לתמיכה בהוראה או בטיפול

תהליך קבלת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים:

 • תוכנית תמיכהאם לתלמיד יש קשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים, תיבנה עבורו תוכנית תמיכה  על ידי הצוות החינוכי של בית הספר במסגרת הכלה והשתלבות בכיתה לחינוך רגיל.
 • צוות רב מקצועיאם לא חלה ההתקדמות המצופה או שיש צורך בתמיכות נוספות, התלמיד יופנה לדיון בפני הצוות הרב-מקצועי הפועל במוסד החינוכי לבחינת אפשרות למתן תמיכה מסל השילוב המוסדי בשנת הלימודים העוקבת. תלמיד שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים על ידי הצוות הרב מקצועי, יקבל תמיכה מסל השילוב המוסדי.
 • ועדת זכאות ואפיון: אם לתלמיד יש קשיים משמעותיים למרות התמיכות הניתנות לו מסל השילוב המוסדי בכיתה לחינוך רגיל או במסגרת לחינוך מיוחד שבה למד מלכתחילה, יופנה עניינו בהסכמת הוריו לדיון בוועדת זכאות ואפיון. ועדת זכאות ואפיון דנה בעניינם של תלמידים המגלים קשיים משמעותיים, בעניינם של תלמידים עם מוגבלויות מורכבות ובעניינם של תלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד. הוועדה תקבע את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת סל המשאבים שיוקצה לו.
 • סל שירותים אישי: תלמיד שנמצא זכאי לסל שירותים אישי בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון והוריו בחרו שילמד בחינוך הרגיל, יממש את סל השירותים האישי בכיתה לחינוך רגיל.
 • לאחר קבלת הזכאות בוועדת זכאות ואפיון תתבקשו לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדכם. עליכם להודיע על בחירתכם לוועדה תוך 14 יום. אם לא תודיעו על בחירתכם בתקופה זו, רשאית ועדת זכאות ואפיון להחליט על סוג המסגרת החינוכית. במקרים  שהוועדה סבורה כי קיים חשש ממשי לסיכון עצמי של התלמיד או של חבריו בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, תובא זכותכם לבחור את סוג המסגרת לדיון בפני מנהלת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה.

 

תלמידים עם מוגבלות המופנים לחינוך הרגיל

 • ​תלמידים עם מוגבלות מסוג לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, שבוועדה נמצא כי רמת התפקוד שלהם גבוהה עד בינונית-גבוהה (2-1), ותלמידים עם מוגבלות מסוג משכל גבולי או הפרעה נפשית, שבוועדה נמצא כי רמת התפקוד שלהם גבוהה (1), ילמדו בכיתה לחינוך הרגיל, ולא תתאפשר להורים הזכות לבחור את סוג המסגרת החינוכית. תלמידים אלה יהיו זכאים לתמיכה פרטנית או קבוצתית מהסל הבית ספרי (סל השילוב).

 

סוגי המסגרות האפשריות לבחירת ההורים

 • בית ספר לחינוך מיוחד או גן לחינוך מיוחד
 • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל
 • כיתה רגילה בבית ספר לחינוך רגיל או גן לחינוך רגיל

 

שיקולים שעל ההורים לקחת בחשבון

 • מאפייני הילד כגון גיל, אופן התפקוד בתחומים שונים, רצונו של הילד, הניסיון הקודם של הילד עם המערכת החינוכית ויכולת ההסתגלות שלו לשינויים.
 • היכולות והקשיים של הילד בתחומים הבאים:
 • קוגניטיבי-לימודי-שפתי: הבנה, קריאה, כתיבה, הבעה, חשבון, קשב וריכוז.
 • חברתי: אינטראקציות חברתיות, הבנת הזולת, התנהגות חברתית הולמת, התמודדות עם תוקפנות, סנגור עצמי, קשרים חברתיים בתוך בית הספר ומחוצה לו, יכולות לקשור קשרים עצמאיים עם בני גילו ולמצוא תחומי עניין חברתיים.
 • רגשי: תגובות רגשיות, קשיים רגשיים, ויסות רגשי, קישור מותאם בין רגשות להתנהגות.
 • תקשורת: מילולית ובלתי מילולית, תקשורת חלופית תומכת.
 • התארגנות ועצמאות תפקודית.
 • מידת המוטיבציה להשתלב במסגרת החינוכית שבה הוא לומד או ילמד.
 • הכוחות והגורמים שיכולים לסייע לילדכם להתמודד עם קשייו.
 • סוגי הפעילויות במסגרת החינוכית ומחוצה לה שסייעו לילדכם בעבר.

 

סל שירותים אישי

 • סל שירותים אישי יינתן לתלמיד שנקבעה לו רמת תפקוד 3 (בינונית-נמוכה) או 4 (נמוכה), והוריו בחרו כי ילמד בכיתה או בגן לחינוך רגיל. זאת במידה שאין מניעה לשבצו בכיתה או בגן לחינוך רגיל בהתאם לחוק החינוך המיוחד.
 • היקף השירותים בסל האישי נקבע בהתאם לרמת התפקוד שנקבעה בוועדה.
 • מרכיבי התמיכה בסל האישי נקבעים תוך דיון בצוות רב מקצועי, בהתאם לתוספת השנייה לחוק החינוך המיוחד. זאת במטרה לתת מענה לצרכיו של התלמיד באופן שיאפשר לו לבטא את כישוריו ויכולותיו ולתפקד באופן עצמאי ככל הניתן, תוך התייחסות לרצונותיו ולבחירותיו ושימת דגש על צמצום התלות. קיימת גמישות בחלוקת המשאבים המרכיבים את הסל שנקבע לתלמיד על פי צרכיו.
 • להלן פירוט של סוגי התמיכות:
  תמיכה בשעות הוראהתינתן על ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, לרבות מנתח התנהגות. התמיכה תינתן ישירות לתלמיד ותתבסס על תוכנית הלימודים באופן ההולם את המטרות והיעדים שנקבעו בתוכנית האישית.
  תמיכה בשעות טיפולתינתן על ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפולריפוי בעיסוקפיזיותרפיהקלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות. הטיפולים יינתנו בהתאמה לצרכיו של התלמיד, כחלק מיישום היעדים בתוכנית האישית שלו.
  תמיכה מסוג סייעת (אישית): תינתן על ידי סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית, המהווה חלק מצוות המוסד החינוכי.

 

אפשרויות לתמיכה בהוראה או בטיפול

 • תמיכה פרטניתהוראה או טיפול פרטני לתלמיד בהתאם לתוכנית האישית שנקבעה. כל שעה פרטנית שהתלמיד מקבל מחושבת כשעה מתקציבו האישי.
 • תמיכה בקבוצה: כל שעה שתלמיד מקבל בקבוצה נחלקת כמספר התלמידים בקבוצה.
 • תמיכה שיתופית: חיבור בין שני בעלי תפקידים לצורך תכנון וביצוע תוכנית עבודה משותפת לתלמיד או לקבוצה. כל שעת תמיכה שיתופית מחושבת כשעת הוראה אחת חלקי מספר התלמידים בגן או בכיתה המקבלים את התמיכה השיתופית.
 • תמיכה בכיתההוראה בכיתה על ידי גננת שילוב או מורת שילוב או טיפול על ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות לצד המורה או מנהלת הגן. כל שעת הוראה או טיפול תחושב כשעת הוראה אחת חלקי מספר התלמידים בגן או בכיתה שבגינם ניתנה התמיכה.
 • תמיכה מסוג הוראה מחוץ לכיתההתלמיד זכאי לתמיכה מסוג הוראה מחוץ לכיתה לכל היותר עד שליש משעות הלימודים בשבוע באופן קבוצתי או פרטני.