ניהול בטיחות משמעותו קיום תהליכים מובנים להבטחת שלומם של התלמידים ושל הבאים בשערי המוסד החינוכי או הנוטלים חלק בפעילויות המתקיימות בו. משרד החינוך קושר בין סביבה בטוחה לבין חינוך לבטיחות. בדף זה תוכלו לקרוא על האחראים לבטיחות במוסדות חינוך, על הפעולות הננקטות לשמירה על הבטיחות, כללי בטיחות בשטח בית הספר ובטיחות בגני ילדים.

 

בטיחות במוסדות חינוך

משרד החינוך קושר בין סביבה בטוחה לבין חינוך לבטיחות. מוסדות החינוך פועלים ליצירתה ולשימורה של סביבה בטוחה, מחדדים את תפקיד המורים התורנים בכל הקשור למניעת התנהגויות מסוכנות ואת תפקיד אחראי הפעילות בכל הקשור למניעת התנהגויות מסוכנות באירועים ובפעילויות חוץ, ומעודדים את ההורים לקחת חלק בעשייה חינוכית ממוקדת בטיחות. ניהול בטיחות משמעותו קיום תהליכים מובנים להבטחת שלומם של התלמידים ושל הבאים בשערי המוסד החינוכי או הנוטלים חלק בפעילויות המתקיימות בו. מערך ניהול הבטיחות כולל בעלי תפקידים, תוכניות, נהלים ותהליכים.

 

האחריות לבטיחותם של מוסדות חינוך

הרשות המקומית או הבעלות נושאות באחריות להבטחת הבטיחות של המוסד החינוכי, ועליהן להעמיד לרשותו מבנה ותשתית בטוחים, התואמים את הדרישות המובאות בחוזר מנכ"ל בנושא שגרת הבטיחות במוסדות חינוך ואת הוראות כל דין החלות עליהן. האחריות היום-יומית השוטפת לבטיחות בבתי הספר מוטלת על הרשות המקומית, והיא אחראית לתקינות מוסדות החינוך, לתחזוקה השוטפת והיום-יומית ולבטיחות השוהים במוסד.

עם זאת, על מנהל בית הספר והמורים במוסד לשים לב למפגעי בטיחות במבנה המוסד ובחצרו, שהם בבחינת מוקדים גלויים לעין ובגדר סיכונים ברורים, להזהיר מפני הסיכונים, לנקוט אמצעים מיידים כדי למונעם או להסירם, ולהתריע בפני הרשות המקומית על כל מפגע בטיחותי, כגון בורות בחצר, גדר נוטה לנפול, מעקה מתנדנד, מנורה שאחיזתה התרופפה, חלון שזגוגיתו נשברה וכיוצא באלה.

 

יציאה משטח בית הספר במהלך יום לימודים

אם ילדכם לומד בבית ספר יסודי, הוא יוכל לצאת מתחום המוסד רק בליווי מבוגר, אלא אם כן החליט מנהל המוסד שאין צורך בליווי, ואפשר להסתפק באישור. אם ילדכם לומד בבית ספר על-יסודי, הוא יוכל לצאת מתחום המוסד רק באישור בכתב של מורה, מחנך או מנהל.

 

התנהגויות שיש בהן פוטנציאל סיכון

חל איסור מוחלט לשחק במשחקים מסוכנים ולהתנהג בצורה שיש בה פוטנציאל סיכון. דוגמאות להתנהגויות מסוכנות:

זריקת אבנים או הרמת חפצים לגובה.

"מבחני אומץ" למיניהם, כמו רולטת כביש ורכבת.

כניסה למקומות סגורים ולאזורים מסוכנים כמו אזורי בנייה.

תוקפנות כלפי חברים.

גרימת נזק לרכוש ולציוד.

שימוש מסוכן במתקני החצר.

שימוש בנשק קר, כגון אולרים וסכינים.

האיסור על התנהגויות מסוכנות יפורסם בדרכי הפרסום המקובלות במוסד החינוכי, כגון תדריכים, שלטים, דפי מידע, תקנון בית הספר ועוד, וייאכף בקפדנות ובעקביות.

 

בטיחות בגני ילדים

על גן הילדים לשמש מקום שיתאפשרו בו משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות שונות, תוך שמירה על בטיחות הילדים השוהים בגן. יצירת סביבה בטוחה דורשת עבודה בשיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בנושא הבטיחות – מנחים מקצועיים ברמת המטה והמחוז, מנהלי מחלקות גני ילדים, קב"טים, מנהלי בטיחות מוסדות חינוך רשותיים, מפקחים ומנהלות הגן. על מנהלת הגן לפעול לאיתור גורמי סיכון הנראים לעין בגן הילדים, כגון חצר שיש בה מפגעים, מתקני משחקים מסוכנים, משחקים הכוללים כלים בעלי קצוות חדים, דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות הילדים, רהיטים העלולים לפגוע, מדרגות ללא מעקה ועוד. את אלו עליה לזהות בבדיקה פנימית ותקופתית ולדאוג לתיקון הליקויים על ידי הגורמים המוסמכים.

לפרטים נוספים ראו חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות בגני ילדים.

בטיחות הילדים במהלך יום הלימודים בגן ובפעילויות המתרחשות מחוץ לגן היא נושא רגיש ומהותי. ההנחיות מוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל והשב"כ). הקב"טים המחוזיים והקב"טים במוסדות החינוך ברשויות המקומיות הם נדבך חשוב ומרכזי בהבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בכלל ובתוך גן הילדים בפרט. על כן משרד החינוך מנחה את מנהלות הגן לפעול לביצוע כל הנחיות הביטחון כפי שהועברו על ידי קב"ט הרשות המקומית.

 

פעולות האבטחה בגני ילדים

ההנחיות מתייחסות בצורה מפורטת לפעולות האבטחה שיש לבצע בשעות הפעילות בגן, כגון:

סריקת הגן טרם הגעת הילדים ותשומת הלב שיש להקדיש לכך.

פתיחת שער הגן, קליטת הילדים ונעילתו לאחר מכן.

פעילות ניידות הסיור בגני הילדים.

הפעלת הורים באבטחת הגן במצבים מיוחדים.

הפעולות שיש לבצע בעת מציאת חפץ חשוד או מכונית חשודה.

אמצעי הביטחון שיש להתקין בגן, כמו גדר, שער, פעמון, לחצן מצוקה ועוד.

 

פעילות מחוץ לגן הילדים

טיולים ופעילויות חינוכיות מחוץ לגבולות הגן הם מרכיב חשוב בהקניית ערכים, ומהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים. בתחילת שנת הלימודים תמסור הגננת להורים את תוכנית הטיולים של הגן. ההורים יתבקשו לשלוח לגננת הודעה בכתב שהם מאשרים את יציאתו של הילד לכל טיול בנפרד, ובה עליהם לציין אם לילד יש בעיות רפואיות חריגות ולפרטן. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן, על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות. הודעה זו  תכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל.

ביציאה לפעילות מחוץ לגבולות הגן נדרשת הקפדה על הנחיות בטיחות וביטחון בנושאים הבאים:

שלבי תכנון הטיול על ידי מנהלות הגן וקבלת אישורים מתאימים.

מקומות שיש להימנע מסיורים בהם.

ארגון הטיול ולוח הזמנים.

גיוס מלווים לטיול ותדרוכם.

רישום משתתפי הטיול, ובכלל זה המלווים הבוגרים.

הנחיות בטיחות בהתאם לאופי הטיול: שיט וכניסה למים, סיור במפעל, הבערת אש, כללי הליכה וירידה מכלי רכב, הליכה בצידי דרכים וחציית כבישים.

רשימת הציוד האישי לכל ילד.

רשימת הציוד למלווה החמוש, למלווה הרפואי ולשאר המלווים.

ביטוח ההורים המלווים.

הסעת הילדים ופיזור הילדים בסוף הטיול.

הורים היוצאים לטיול/פעילות כמלווים יסייעו במהלך הטיול בארגון, בשליטה ובקיום הוראות הבטיחות. הגננת יכולה להסתייע בהורים שהשתתפותם בטיול עשויה לתרום תרומה מקצועית לטיול.

למידע מפורט בנושא זה ראו בחוזר מנכ"ל - טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים.